ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561


        ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 
 
        จึงขอเรียนเชิญผู้แทนสมาชิกทุกท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดังรายชื่อผู้แทน ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
  1. ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561   [Download]