ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเสื้อโปโล จำนวน 2,884 ตัว


       ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้ประกาศสอบราคา จัดจ้างทำเสื้อโปโล จำนวน 2,884 ตัว ในวงเงิน 576,800.00 บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2562 - 10 กรกฎาคม 2562 นั้น
 
       ผลการสอบราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโล จำนวน 2,884 ตัว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทโฟร์ซีส์การ์เมนท์ จำกัด โดยเสนอราคาเสื้อโปโล ตัวละ 195 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 562,380.00 (ห้าแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
 
เอกสารแนบ
  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเสื้อโปโล จำนวน 2,884 ตัว  [Download]