ประกาศ เรื่อง แจ้งโอนเงินสวัสดิการวันเกิด และเงินของขวัญปีใหม่

      ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้มอบเงินสวัสดิการวันเกิด จำนวน 500 บาท และของขวัญปีใหม่ จำนวน 200 บาท  ให้กับสมาชิกเป็นเงินสด โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป (เล่มสีม่วง) ของสมาชิก ซึ่งสหกรณ์ได้ดำเนินการเข้าบัญชีให้กับสมาชิกแล้ว ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
 
เอกสารแนบ
  • ประกาศ เรื่อง แจ้งโอนเงินสวัสดิการวันเกิด และเงินของขวัญปีใหม่ [Download]