ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563


     คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ชุดที่ 36 ได้ประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ความเห็นและให้คำแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 ดังรายชื่อที่แนบมานี้

เอกสารแนบ
  • ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563   [Download]