คณะกรรมการ

 


 

 
 

นายเชาวลิต วโนทยาโรจน์
ประธานกรรมการ

 
 
นายสวรรค์ ต่อติด
รองประธานกรรมการ
 
นายก่อเดช ยะลา
รองประธานกรรมการ
นางสุกัญญา ไชยสุวรรณ
เหรัญญิก
นายพันธุ์ศักดิ์ สังข์สัพพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
นายกนกศักดิ์ วิสุทธิสรรพ
กรรมการ
 
นายอนันต์ ลู่เกียง
กรรมการ
นายอนันต์ ปิ่นทองพันธ์
กรรมการ
นางนุชรีย์ ทองเจิม
กรรมการ
นายชิงชัย บัวทอง
กรรมการ
นายปกรณ์ เนื้อเกลี้ยง
กรรมการ
นางเพลินพิศ ฮุ่ยสกุล
กรรมการ
  
 
นายพิพัฒน์ พุทธโร
กรรมการ
นายสิทธิโชค เพชรทอง
กรรมการ
นายวิทยา พูลเกิด
กรรมการ