คณะกรรมการ ชุดที่ 38 ประจำปี 2565


 

 
 

นพ. สมบูรณ์  บุญกิตติชัยพันธ์
ประธานกรรมการ

 
 
ทพ. พันธุ์ศักดิ์  สังข์สัพพันธ์
รองประธานกรรมการ
 
นายดำริห์ ประคีตะวาทิน
รองประธานกรรมการ
นายสัญญา รักษารัตน์
เหรัญญิก
นางสาวภัทรวรรณ  แป้งอ่อน
กรรมการและเลขานุการ
นายอำนวย ห้วยลึก
กรรมการ
 
นายศรราม สุนโท
กรรมการ
นายไพฑูรย์ จีระธรรมสุนทร
กรรมการ
นายพิเชษฐ์ เชื่อมแก้ว
กรรมการ
นายธวัชชัย  กงสะเด็น
กรรมการ
นายอมฤต  ชนะกุล
กรรมการ
นายอธิชัย นบนอบ
กรรมการ
นายสรณ์จักร์  ปรีชา
กรรมการ
นายบดินทร์ ธนภคินธยาน์
กรรมการ
นางวิภักสร สุนโท
กรรมการ