คณะกรรมการ ชุดที่ 39 ประจำปี 2566


 

 
 

ทันตแพทย์ เชาวลิต วโนทยาโรจน์
ประธานกรรมการ

 
 
นายภิญโญ  ธารางกูร
รองประธานกรรมการ
 
นายสาโรช  หนูพงษ์
รองประธานกรรมการ
นางสาวภัทรวรรณ  แป้งอ่อน
เหรัญญิก
นางทัศนีย์  ภูมิภมร
เลขานุการ
นายอำนวย ห้วยลึก
กรรมการ
 
นายสรณ์จักร์  ปรีชา
กรรมการ
นายบดินทร์  ธนภคินธยาห์
กรรมการ
นางวิภักสร  สุนโท
กรรมการ
นายธวัชชัย  กงสะเด็น
กรรมการ
นายไพโรจน์  รู้รักษ์
กรรมการ
นางนุชรีย์  ทองเจิม
กรรมการ
นายชิงชัย  บัวทอง
กรรมการ
นางรำไพ  ตั้งไตรทิพย์
กรรมการ
นายอมฤต  ชนะกุล
กรรมการ