คณะกรรมการ ชุดที่ 37 ประจำปี 2564


 

 
 

นพ. สมบูรณ์  บุญกิตติชัยพันธ์
ประธานกรรมการ

 
 
นายสวรรค์ ต่อติด
รองประธานกรรมการ
 
ทพ. พันธุ์ศักดิ์  สังข์สัพพันธ์
รองประธานกรรมการ
นางเพลินพิศ ฮุ๋ยสกุล
เหรัญญิก
นายกนกศักดิ์ วิสุทธิสรรพ
กรรมการและเลขานุการ
นายสิทธิโชค เพชรทอง
กรรมการ
 
นายสัญญา รักษารัตน์
กรรมการ
นายไพฑูรย์ จีระธรรมสุนทร
กรรมการ
นายดำริห์ ประคีตะวาทิน
กรรมการ
นายวิทยา พูลเกิด
กรรมการ
นายพิเชษฐ์ เชื่อมแก้ว
กรรมการ
นายอธิชัย นบนอบ
กรรมการ
  
 
นายพิพัฒน์ พุทธโร
กรรมการ
นายอนันต์ ปิ่นทองพันธ์
กรรมการ
นายศรราม สุนโท
กรรมการ