คณะกรรมการอำนวยการ

 


 

 
 

นายเชาวลิต วโนทยาโรจน์
ประธานกรรมการ

 
 
 
 
นายภิญโญ ธารางกูร
รองประธานกรรมการ
 
นางสาวภัทรวรรณ แป้งอ่อน
เหรัญญิก
นายกนกศักดิ์ วิสุทธิสรรพ
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายก่อเดช ยะลา
เลขานุการ