คณะกรรมการอำนวยการ


 

 
 

ทันตแพทย์ เชาวลิต  วโนทยาโรจน์
ประธานกรรมการ

 
 
นายภิญโญ  ธารางกูร
รองประธานกรรมการ
 
นายสาโรช  หนูพงษ์
รองประธานกรรมการ
 
นางสาวภัทรวรรณ  แป้งอ่อน
เหรัญญิก
 
นางทัศนีย์  ภูมิภมร
เลขานุการ