คณะกรรมการอำนวยการ


 

 
 

นพ. สมบูรณ์  บุญกิตติชัยพันธ์
ประธานกรรมการ

 
 
นายสวรรค์ ต่อติด
รองประธานกรรมการ
 
ทพ. พันธุ์ศักดิ์  สังข์สัพพันธ์
รองประธานกรรมการ
 
นางเพลินพิศ ฮุ๋ยสกุล
เหรัญญิก
 
นายกนกศักดิ์ วิสุทธิสรรพ
กรรมการและเลขานุการ