คณะกรรมการอำนวยการ


 

 
 

นพ. สมบูรณ์  บุญกิตติชัยพันธ์
ประธานกรรมการ

 
 
ทพ. พันธุ์ศักดิ์  สังข์สัพพันธ์
รองประธานกรรมการ
 
นายดำริห์ ประคีตะวาทิน
รองประธานกรรมการ
 
นายสัญญา รักษารัตน์
เหรัญญิก
 
นางสาวภัทรวรรณ  แป้งอ่อน
กรรมการและเลขานุการ