ที่ปรึกษา


 

นายแพทย์สุพจน์ ภูเก้าล้วน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่

 

นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท
นายแพทย์สาธารณสุชจังหวัดกระบี่

 

ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์

 

นางฉวีวรรณ ภูชฎาภิรมย์

   

นายพีระศักดิ์ อัศวโกวิทกรณ์