ที่ปรึกษา


 

นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่

 

นายแพทย์ไชยวัฒน์ ทองไหม
นายแพทย์สาธารณสุชจังหวัดกระบี่

 

ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์

 

นางฉวีวรรณ ภูชฎาภิรมย์

   

นายทรงพล โททอง