ที่ปรึกษา


 

นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่

 

นายแพทย์ปพน ดีใชยเศรษฐ
นายแพทย์สาธารณสุชจังหวัดกระบี่

 

นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์
รองนายแพทย์สาธารณสุชจังหวัดกระบี่

 

นางขวัญยืน  บุตรครุธ

   

นายทรงพล โททอง