คณะกรรมการเงินกู้


 

 
 

นายศรราม สุนโท
ประธานกรรมการเงินกู้
 

 

นายดำริห์ ประคีตะวาทิน
เลขานุการ
 
นายสรณ์จักร์ ปรีชา
กรรมการ

 

นายธวัชชัย กงสะเด็น
กรรมการ
 
นายพิเชษฐ เชื่อมแก้ว
กรรมการ