คณะกรรมการเงินกู้


 

 
 
นายศรราม สุนโท
ประธานกรรมการเงินกู้
 

 
นายอธิชัย นบนอบ
กรรมการ
 
นายสรณ์จักร์  ปรีชา
กรรมการ

 
นายไพฑูรย์ จีระธรรมสุนทร
กรรมการ
 
นายธวัชชัย  กงสะเด็น
เลขานุการ