คณะกรรมการเงินกู้


 

 
 

นายกนกศักดิ์ วิสุทธิสรรพ
ประธานกรรมการเงินกู้
 

 
นายปกรณ์ เนื้อเกลี้ยง
กรรมการ
 
นายชิงชัย บัวทอง
กรรมการ

 
นายสิทธิโชค เพชรทอง
กรรมการ
 
นายพิพัฒน์ พุทธโร
เลขานุการ