วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์

"สหกรณ์มั่นคง ธำรงธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ"

พันธกิจ

1. พัฒนาให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีคุณภาพและคุณธรรม

3. จัดบริการทางการเงินและธุรกรรมอื่นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล