คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


 

 
 

นายอำนวย ห้วยลึก
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 
 

นายพิเชษฐ์ เชื่อมแก้ว
กรรมการ

 
นายบดินทร์ ธนภคินธยาน์
กรรมการ
 

นางวิภักสร สุนโท
กรรมการ

 
นายอมฤต  ชนะกุล
เลขานุการ