คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


 

 
 

นายอนันต์ ลู่เกียง
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 
 

นายอนันต์ ปิ่นทองพันธ์
กรรมการ

 
นางเพลินพิศ ฮุ่ยสกุล
กรรมการ
 

นายวิทยา พูลเกิด
กรรมการ

 
นางนุชรีย์ ทองเจิม
เลขานุการ