คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


 

 
 

นายไพโรจน์  รู้รักษ์
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 
 

นางนุชรีย์  ทองเจิม
กรรมการ

 
นายชิงชัย  บัวทอง
กรรมการ
 

นางรำไพ  ตั้งไตรทิพย์
กรรมการ

 
นายอมฤต  ชนะกุล
เลขานุการ