ประกาศ การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562


       คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ชุดที่ 35 ได้ประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ประจำปี 2562
ดังเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
  1. ประกาศ การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562   [Download]