ประกาศ สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโล


     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาเพื่อจัดจ้างทำเสื้อโปโล จำนวน 2,884 ตัว ในวงเงิน 576,800.00 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
    บริษัท ห้าง ร้านที่สนใจ สามารถเสนอราคา พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ภายในเวลา 16.30 น. โดยให้แยกซองเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
 
เอกสารแนบ
  1. ประกาศ สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโล   [Download]