ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2562 หลักสูตร "ขายของออนไลน์" ในวันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562


       สมาชิกสามารถส่งใบสมัครได้ที่ตัวแทนคณะกรรมการแต่ละหน่วย หากมีสมาชิกที่สมัครเกินโควต้า คณะกรรมการจะคัดเลือกตัวแทนสมาชิก โดยวิธีการจับฉลาก 
กำหนดใช้สัดส่วนคณะกรรมการ 1 คน ต่อตัวแทนสมาชิก 4 คน แล้วส่งรายชื่อตัวแทนให้กับสหกรณ์ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2562 
 
เอกสารแนบ
  1. ประกาศ ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2562 หลักสูตร "ขายของออนไลน์"  [Download]