ประกาศ ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562


        ด้วยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 โดยผู้แทนสมาชิกตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2556 นั้น
 
        ในการนี้  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด จึงขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก (โดยวิธีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ยึดตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2556) เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ใช้สัดส่วน สมาชิก 3 คน ต่อผู้แทนสมาชิกได้ 1 คน เศษ 2 คน ให้เพิ่มผู้แทนได้ 1 คน จำนวนสมาชิกในแต่ละสังกัดให้ยึดจำนวนสมาชิกที่ปฏิบัติงานจริงของแต่ละสังกัด และให้จัดส่งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในหน่วยงานของท่านให้สหกรณ์ ภายในวันที่ 23 มกราคม 2563 นี้ เพื่อสหกรณ์ฯ จะได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมต่อไป สำหรับผู้แทนสมาชิกที่สหกรณ์ได้ประกาศรายชื่อแล้ว หากไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้หน่วยงานแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อมาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการประชุมใหญ่ 5 วัน หากพ้นกำหนดนี้ให้ถือว่ารายชื่อผู้แทนสมาชิกตามประกาศของสหกรณ์ถูกต้องแล้ว และมีสิทธิตามข้อบังคับทุกประกาศ
 
เอกสารแนบ
  • ประกาศ ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 [Download]