ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ


       ด้วยในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางการเงิน ตามประกาศที่แนบมานี้ 
 
       เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
              - ต่ำกว่า 1 ล้านบาท เดิมร้อยละ 3.125 เป็นร้อยละ 3.00
              - ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท  เดิมร้อยละ 3.375 เป็นร้อยละ 3.25
              - ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป  เดิมร้อยละ 3.625 เป็นร้อยละ 3.50
 
       เงินฝากประจำ 12 เดือน เดิมร้อยละ 4.275 เป็นร้อยละ 4.125
 
       ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
 
เอกสารแนบ
  • ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ [Download]