ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบของไวรัสโควิด-19


        ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้กับสมชิกเป็นอย่างมาก ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ชุดที่ 36/2563 ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการพักชำระต้นเงินกู้สามัญทุกประเภทให้กับสมาชิกที่กู้สามัญทุกราย เป็นเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2563)
 
       หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะไม่ต้องการพักชำระเงินต้น ขอความกรุณาโอนเงินส่วนที่จะต้องชำระเงินต้นเข้าบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่ 8121304970 หรือชำระผ่าน Netbanl โดยสแกน Qrcode ที่ให้มา ภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน และแจ้งสหกรณ์ผ่านทางช่องทาง Messenger เพื่อสหกรณ์จะได้ดำเนินการออกใบเสร็จให้
 
เอกสารแนบ
  • ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบของไวรัสโควิด-19 [Download]