ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโควิด-19


       ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 35/2563 ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 และครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโควิด-19 โดยมี 4 มาตรการ ดังนี้ 
 
       มาตรการที่ 1 ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทร้อยละ 0.10 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
       มาตรการที่ 2 การหักชำระเงินต้นเงินกู้สามัญทุกประเภทในระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 
       มาตรการที่ 3 การกู้วนซ้ำ ประเภทสัญญาเงินกู้สามัญ และเงินกู้สามัญพิเศษ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
       มาตรการที่ 4 การให้เงินกู้สามัญโครงการเงินกู้สู้ภัยโควิด-19 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี 
 
       ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
 
เอกสารแนบ
  • มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจ [Download]
  • ตารางการส่งเงินกู้ [Download]
  • หนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญ [Download]
  • คำขอเงินกู้สามัญ โครงการเงินกู้สู้ภัยโควิด-19 [Download]