ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝาก

      ด้วยในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางการเงิน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
  • ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝาก [Download]