ประกาศ หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และวันที่ 21 สิงหาคม 2563


     เนื่องด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2563 
 
     สหกรณ์ฯ จึงหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และวันที่ 21 สิงหาคม 2563
 
เอกสารแนบ
  • ประกาศ หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ  [Download]