ประกาศ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563


       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก  โดยในปีนี้ สหกรณ์จะเปลี่ยนรูปแบบการมอบทุน เป็นโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของสมาชิกที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามรายชื่อสมาชิกที่ได้แนบมานี้

 

เอกสารแนบ

  • ประกาศ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563   [Download]