ประกาศ เรื่อง การให้เงินกุ้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาชิก พ.ศ.2563


เอกสารแนบ

  • ประกาศ เรื่อง การให้เงินกุ้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาชิก พ.ศ.2563   [Download]
  • แบบฟอร์มคำขอกู้เงินและหนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาชิก พ.ศ.2563 [Download]