ขอเรียนเชิญผู้แทนสมาชิกประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกระบี่ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19