สหกรณ์ฯจัดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินใหักับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาหนี้สินหลายด้าน


สหกรณ์ฯจัดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินใหักับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาหนี้สินหลายด้าน
-วงเงินกู้ไม่เกิน 15 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 600,000.- บาท
-ผ่อนชำระ 150 งวด
-อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี
-บุคคลค้ำประกัน 2 คน

เงื่อนไข
-เงินเดือนเหลือจ่ายไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท
-อายุไม่เกิน 60 ปี
-สมาชิกต้องทำประกันชีวิตกลุ่มแผน 2+3
-สมาชิกต้องนำเงินกู้ไปชำระหนี้สินอื่น
-ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
รับยื่นกู้ระหว่างวันที่ 1-20 ก.ค.-ธ.ค. 2564 ของแต่ละเดือน และจ่ายเงินกู้ภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน
แบบฟอร์มในการยื่นกู้ใช้แบบฟอร์มเดียวกับเงินกู้สามัญพิเศษ)