ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข จากเดิมร้อยละ 4.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 3.50 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป