ประกาศ เรื่อง ขอเชิญผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันฑ์ 2566