บริการเงินฝาก


1. เงินฝากออมทรัพย์ 
 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี
 • ฝากครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 500.- บาท ปรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุก วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • วงเงินต่ำกว่า 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25% ต่อปี
 • วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50% ต่อปี
 • วงเงิน 10 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 % ต่อปี
 • วงเงิน 20 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.875 ต่อปี
เงื่อนไข
ฝากครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 500. บาท ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง 
หากถอนเกิน จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของเงินที่ถอน
ปรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี ไม่หักภาษีดอกเบี้ย 
 
3. เงินฝากประจำ 12 เดือน
 • ฝากประจำ ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี (หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% คงเหลือ 3.74)
4. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบมีเป้าหมาย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 • ฝากเท่ากันทุกเดือนจนครบ 24 เดือนจึงจะถอนได้
 • ฝากขั้นต่ำ 5,000.- บาท แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท/เดือน
 • ถอนก่อนกำหนด 1 ปีไม่จ่ายดอกเบี้ย หากถอนเมื่อฝากตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่ครบ 2 ปี
 • จ่ายดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป (2.50%)
 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (มิถุนายน, ธันวาคม)
 • ดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 4 ต่อปี ไม่หักภาษีดอกเบี้ย