บริการเงินกู้


ดาวน์โหลดตารางบริการเงินกู้  [ Download ]

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000.- บาท ชำระ 12 งวด อัตราดอกเบี้ย 6.18% ต่อปี

เงื่อนไข : สำหรับพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว สมาชิกสมทบ กู้ได้ไม่เกิน 100% ของทุนเรือนหุ้นของตนเอง เงินเดือนเหลือจ่าย 500.- บาท

2. เงินกู้สามัญ

วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000.- บาท
 • ชำระ 240 งวด
 • อัตราดอกเบี้ย 6.18% ต่อปี
 • บุคคลค้ำประกัน/หลักประกัน จำนวน 2 ราย
 • หลักค้ำประกันกรณีเสียชีวิต : สมัครเป็นสมาชิกสมาคม สสธท.
วงเงินกู้เกินกว่า 1,000,000.- ถึง 2,000,000.- บาท
 • ชำระ 240 งวด 
 • อัตราดอกเบี้ย 6.18% ต่อปี
 • บุคคลค้ำประกัน/หลักประกัน จำนวน 3 ราย
 • หลักค้ำประกันกรณีเสียชีวิต : สมัครเป็นสมาชิกสมาคม สสธท
วงเงินกู้เกินกว่า 2,000,000.- ถึง 3,000,000.- บาท
 • ชำระ 240 งวด 
 • อัตราดอกเบี้ย 6.18% ต่อปี  
 • บุคคลค้ำประกัน/หลักประกัน จำนวน 4 ราย
 • หลักค้ำประกันกรณีเสียชีวิต : สมัครเป็นสมาชิกสมาคม สสธท.และสมาคม สส.ชสอ.

วงเงินกู้เกินกว่า 3,000,000.- บาท

 • ชำระ 240 งวด 
 • อัตราดอกเบี้ย 6.18% ต่อปี  
 • บุคคลค้ำประกัน/หลักประกัน จำนวน 5 ราย
 • หลักค้ำประกันกรณีเสียชีวิต : สมัครเป็นสมาชิกสมาคม สสธท.และสมาคม สส.ชสอ.
เงื่อนไข : 80 เท่า ของเงินได้รายเดือน ต้องมีทุนเรือนหุ้น 15%  ของเงินกู้ มีเงินเดือนเหลือจ่ายหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว 15%
 
3. เงินกู้ใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากค้ำประกัน
 • สมาชิกสามัญ กู้ได้ 100% ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝาก ชำระ 240 งวด อัตราดอกเบี้ย 5.78% ต่อปี
 • สมาชิกสมทบ กู้ได้ 100% ของทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝาก ชำระ 240 งวด อัตราดอกเบี้ย 5.78% ต่อปี
เงื่อนไข : สามารถกู้ได้ทุกวัน

4. เงินกู้พิเศษ

เพื่อการเคหะสงเคราะห์ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000,000.- บาท
 • ชำระ 300 งวด 
 • อัตราดอกเบี้ย 5.28% ต่อปี   
 • บุคคลค้ำประกัน/หลักประกัน : โฉนดที่ดิน น.ส. 3, น.ส. 3 ก.
 • หลักค้ำประกันกรณีเสียชีวิต : สมัครเป็นสมาชิกสมาคม สสธท. และสมาคม สส.ชสอ.
เพื่อการซื้อที่ดิน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000,000.- บาท
 • ชำระ 300 งวด
 • อัตราดอกเบี้ย 5.73% ต่อปี
 • บุคคลค้ำประกัน/หลักประกัน : โฉนดที่ดิน น.ส. 3, น.ส. 3 ก.
 • หลักค้ำประกันกรณีเสียชีวิต : สมัครเป็นสมาชิกสมาคม สสธท. และสมาคม สส.ชสอ.
เพื่อการซื้อรถยนต์ ลงทุนประกอบอาชีพ ซื้อทรัพย์สินอื่น วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000,000.- บาท
 • ชำระ 240 งวด
 • อัตราดอกเบี้ย 6.03% ต่อปี
 • บุคคลค้ำประกัน/หลักประกัน : โฉนดที่ดิน น.ส. 3, น.ส. 3 ก.
 • หลักค้ำประกันกรณีเสียชีวิต : สมัครเป็นสมาชิกสมาคม สสธท. และสมาคม สส.ชสอ.
เงื่อนไข : 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ต้องทำประกันอัคคีภัย กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง