บริการด้านสวัสดิการ


สวัสดิการที่จัดให้กับสมาชิก

1. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
- สมาชิกสามัญ ทุน ละ 2,000.- บาท จำนวน 50 ทุน
- สมาชิกสมทบ ทุน ละ 1,000.- บาท จำนวน 8 ทุน
 
2. จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้ฟรี จัดปีละ 1 หลักสูตร
 
3. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม 
- ประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต รายละ 600,000.- บาท
- ทุนสาธารณประโยชน์เป็นการจัดการศพ  รายละ 20,000.- บาท
- กองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  1. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 80,000.- บาท
  2. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 100,000.- บาท
  3. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 120,000.- บาท
 
4. เงินทำบุญสงเคราะห์ศพให้กับครอบครัวสมาชิก (ญาติสายตรง) รายละ 1,000.- บาท
 
5. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กรณีผู้กู้ออกจากราชการโดยไม่ได้รับบำเหน็จ
ให้เงินช่วยเหลือ 30% ของเงินกู้ แต่ไม่เกิน 100,000.- บาท
 
6. สวัสดิการจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) 
ได้รับเงินคุ้มครอง 1,000,000.- บาท
 
7. สวัสดิการจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(สส.ชสอ.) ได้รับเงินคุ้มครอง 600,000.- บาท  (ต้องสมัครเป็นสมาชิก สสธท. ก่อน)
 
8. สวัสดิการวันเกิดให้กับสมาชิกเมื่อสมาชิกมาใช้บริการในวันเกิดสหกรณ์จะมอบของขวัญให้ 
และจะมอบเงิน จำนวน 500 บาท โดยจะเข้าทุนเรือนหุ้นของสมาชิก
 
9. บริการเสริม
- รับทำพรบ.รถยนต์