วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ต จ.กระบี่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงแรมมาริไทม์ 
ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ต จ.กระบี่ โดยมี ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ เป็นประธานดำเนินการประชุม
การประชุมครั้งนี้มี นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ 
นางสาวศิริวรรณ โพธ์ถาวร หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์กระบี่ นายกัณตภณ เครือวิทย์ ผู้จัดการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สาขากระบี่ 
ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อให้
ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม อีกทั้งมี คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ 
และ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ
ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ซึ่งในการประชุม ได้แถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2562 
แก่ผู้แทนสมาชิก
ได้รับทราบ มีการเลือกตั้งกรรมการ รวมไปถึงพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสหกรณ์ฯ และงบประมาณประจำปี 2563 

ตลอดจนเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 600 คน

 
kpsc_630208_01
kpsc_630208_02
kpsc_630208_03
kpsc_630208_04
kpsc_630208_05
kpsc_630208_06
kpsc_630208_07
kpsc_630208_08
kpsc_630208_09
kpsc_630208_10
kpsc_630208_11
kpsc_630208_12
kpsc_630208_13
kpsc_630208_14
kpsc_630208_15
kpsc_630208_16
kpsc_630208_17
kpsc_630208_18
kpsc_630208_19
kpsc_630208_20
 
จำนวนที่จะแสดง