แผนปฏิบัติการ


  • สรุปแผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2560 pdf [Download]
  • แผนปฏิบัติการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด pdf [Download]
  • แผนยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติการประจำปี 2561 Excel [Download]