คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


 

 
 

นายไพโรจน์  รู้รักษ์
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 
 

นางนุชรีย์  ทองเจิม
กรรมการ

 
นางรำไพ  ตั้งไตรทิพย์
กรรมการ
 

นางวรรณี  ปักษาสังข์
กรรมการ

 
นายดรัสพงศ์  สุวรรณพันธ์
เลขานุการ