ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 พ.ค. 2567 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. นายสาโรช หนูพงษ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัดวันที่ 13 พ.ค. 2567 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. นายสาโรช หนูพงษ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด (33)
วันที่ 24 พ.ย. 2566 เวลา 13.30 น. นายสาโรช หนูพงษ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดวันที่ 24 พ.ย. 2566 เวลา 13.30 น. นายสาโรช หนูพงษ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (18)
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 (22)
วันที่ 24 ต.ค. 2566 ทพ.เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จก.วันที่ 24 ต.ค. 2566 ทพ.เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จก. (28)
วันที่ 29 กันยายน 2566 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลกระบี่ พร้อมมอบสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 วันที่ 29 กันยายน 2566 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลกระบี่ พร้อมมอบสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566  (12)
วันที่ 27 กันยายน 2566 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่วันที่ 27 กันยายน 2566 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ (51)
วันที่ 11 ก.ค. 2566 เวลา 15.00 น. นายสมศักดิ์ ทุ่งคาใน ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกระบี่ เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก. เพื่อสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติวันที่ 11 ก.ค. 2566 เวลา 15.00 น. นายสมศักดิ์ ทุ่งคาใน ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกระบี่ เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก. เพื่อสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติ (18)
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์จัดโครงการทัศนศึกษาสมาชิก ประจำปี 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์ รวมจำนวน 90 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ...วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์จัดโครงการทัศนศึกษาสมาชิก ประจำปี 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์ รวมจำนวน 90 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ... (21)
วันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 โดยมีทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม น.ส.วรัญญู สะใบทอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่วันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 โดยมีทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม น.ส.วรัญญู สะใบทอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ (42)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะหน้าอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ  พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะหน้าอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  (13)
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมสสธท. พร้อมด้วยนายสวรรค์ ต่อติด กรรมการสมาคมสสธท. มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาทของนางสาวษุนิรันดร์ ทิพย์อุดมเดช วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมสสธท. พร้อมด้วยนายสวรรค์ ต่อติด กรรมการสมาคมสสธท. มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาทของนางสาวษุนิรันดร์ ทิพย์อุดมเดช  (4)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นเจ้าภาพจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเขาพนม และโรงพยาบาลเกาะพีพี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นเจ้าภาพจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเขาพนม และโรงพยาบาลเกาะพีพี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (13)
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เข้ามอบสิ่งของเครื่องใช้ จำเป็นสำหรับเด็กพิการให้กับโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ ตามโครงการ ปันน้ำใจให้น้อง ประจำปี 2565วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เข้ามอบสิ่งของเครื่องใช้ จำเป็นสำหรับเด็กพิการให้กับโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ ตามโครงการ ปันน้ำใจให้น้อง ประจำปี 2565 (8)
วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน จำกัดวันที่ 17 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน จำกัด (7)
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารงานสหกรณ์พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานสหกรณ์ จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัดวันที่ 12 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารงานสหกรณ์พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานสหกรณ์ จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด (7)
หน้า 1 จาก 8