ภาพกิจกรรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 2555 คณะกรรมการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และตัวแทนสมาชิกในอำเภอต่างๆ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 2555 คณะกรรมการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และตัวแทนสมาชิกในอำเภอต่างๆ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ (6)
คณะกรรมการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ในวันที่ 26 ต.ค. 2555   ระหว่างเวลา 09.30-14.00 น.คณะกรรมการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ในวันที่ 26 ต.ค. 2555 ระหว่างเวลา 09.30-14.00 น. (13)
เมื่อวันที่ 21 ก.ย.55 ระหว่างเวลา 09.00-12.00น. กรรมการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯได้ออก  หน่วยให้บริการและพบปะสมาชิก ณ โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 21 ก.ย.55 ระหว่างเวลา 09.00-12.00น. กรรมการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯได้ออก หน่วยให้บริการและพบปะสมาชิก ณ โรงพยาบาล (17)
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 นายชิตชนินทร์ นิยมไทย กรรมการเลขานุการ พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการรับฝากเงินเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 นายชิตชนินทร์ นิยมไทย กรรมการเลขานุการ พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการรับฝากเงิน (5)
การตรวจรับงานจ้างเหมาตกแต่งภายในงวดที่ 3การตรวจรับงานจ้างเหมาตกแต่งภายในงวดที่ 3 (5)
การตรวจรับงานจ้างเหมาตกแต่งภายในงวดที่ 2การตรวจรับงานจ้างเหมาตกแต่งภายในงวดที่ 2 (5)
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2555   ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา (11)
การทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคาร 140 ปี โรงพยาบาลกระบี่การทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคาร 140 ปี โรงพยาบาลกระบี่ (31)
การปรับปรุงสำนักงานชั้น 3 เป็นห้องประชุมการปรับปรุงสำนักงานชั้น 3 เป็นห้องประชุม (17)
การตรวจรับงานจ้างเหมาตกแต่งภายในงวดแรกการตรวจรับงานจ้างเหมาตกแต่งภายในงวดแรก (19)
กิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555 เวลา 08.30-14.00 น.กิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555 เวลา 08.30-14.00 น. (61)
กิจกรรมงานเลี้ยงกิจกรรมงานเลี้ยง"สายใจสัมพันธ์ สานฝัน สอ.สธ.กบ." ครั้งที่2/2554 เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 18.30 - 22.00 น. (30)
กิจกรรมการไปออกหน่วยให้บริการสมาชิกที่ รพ.เกาะลันตา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ระหว่างเวลา  08.30-12.00 น.กิจกรรมการไปออกหน่วยให้บริการสมาชิกที่ รพ.เกาะลันตา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. (17)
กิจกรรมการไปออกหน่วยให้บริการสมาชิกรับฝากเงินและบริการต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลเหนือคลอง ในวันที่ 17  ตุลาคม 2554กิจกรรมการไปออกหน่วยให้บริการสมาชิกรับฝากเงินและบริการต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลเหนือคลอง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2554 (7)
กิจกรรมการไปออกหน่วยให้บริการรับฝากเงินและบริการที่โรงพยาบาลคลองท่อม ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น.กิจกรรมการไปออกหน่วยให้บริการรับฝากเงินและบริการที่โรงพยาบาลคลองท่อม ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. (9)