ติดต่อสหกรณ์


con_address
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด
KRABI PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE, LIMITED
เลขที่ 223/16-17 ถนนมหาราช ซอย 15
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่
81000
con_tel 075-632391
con_tel 075-622857
http://www.kpsc-coop.com