กลยุทธ์


  1. พัฒนาระบบการให้สินเชื่อและการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านการเงินอื่นๆ
  2. พัฒนาระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ
  3. เสริมสร้างศักยภาพและความรู้ของสมาชิก ,กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ด้านการเงิน
  4. ขยายและเพิ่มช่องทางด้านการประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ
  5. พัฒนาระบบ IT เพื่อรองรับการให้บริการแบบครบวงจร
  6. สร้างภาคีเครือข่ายกับสหกรณ์อื่นๆในการดำเนินงานสหกรณ์