ระเบียบ/ข้อบังคับ


box ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด พ.ศ. 2556  pdf [download]

box ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด พ.ศ. 2564  pdf [download]


box ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552 pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2553  pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยหุ้น  pdf [download]

box อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2555 pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2555 pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555  pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2556 pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2556 pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2556 pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2556 pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ของพนักงานราชการ และพนักงานสาธารณสุข พ.ศ. 2556 

pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยการให้กู้เงินปันผล พ.ศ. 2556 pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2556 pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก พ.ศ. 2556 pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2556 pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2556 pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2556 pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2556 pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2556 pdf [download]

box ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2559 pdf [download] 

box ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560  pdf [download] 

box ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ พ.ศ. 2560  pdf [download] 

box ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2562   pdf [download] 

box ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2564 pdf [download] 

box ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2564pdf [download] 
 
box ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2564pdf [download] 

box ระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2565 pdf [download] New

box ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2564 pdf [download] New
 
box ระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2566 pdf [download] New