วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์

"สหกรณ์ชั้นนำ ธำรงธรรมาภิบาล บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง"

 

พันธกิจ

1. พัฒนาองค์กร

2. พัฒนาการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิก

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

4.เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ และองค์กรอื่น

5.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

ค่านิยมร่วม

LOVE : รักและภาคภูมิใจในสหกรณ์ของเรา