เจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

 
 
 

นางวิมลรัตน์ ไสไทย
ผู้จัดการ

 
 

นางสาวเสาวนีย์ เมืองสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 

นางสุปาณี ตันบุตร
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

 
นางสาวสุภาพร นบนอบ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
 
 
นายกฤษฎา  บุหลัน
เจ้าหน้าที่การเงิน
 
 
นางสาวจิราวรรณ  จันทร์ใหม่
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
  นางสาวบุญสิตา หนูทอง
เจ้าหน้าที่ทั่วไป