ประวัติสหกรณ์


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2511
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2527 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือบรรดาข้าราชการและลูกจ้างประจำ
โดยเฉพาะผู้มีรายได้จำกัด เมื่อมีความจำเป็นเฉพาะหน้ากระทันหันที่จะต้องใช้เงินจำนวนมาก ก็มักหาทางออกด้วยการกู้ยืม โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง เช่นร้อยละ 10 ต่อเดือน ทั้งนี้เพราะยังขาดสถาบันทางการเงินเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้ ก็โดยการร่วมมือกันจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น ในขณะจัดตั้งมีสมาชิกตามบัญชีรายชื่อของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกรวม 187 คน ถือหุ้นครั้งแรก 3,942 หุ้นเป็นเงิน 39,420.- บาท โดยมีนายแพทย์กลนี ศิริยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ ในขณะนั้นเป็นประธานกรรมการคนแรก มีคณะกรรมการชุดแรกจำนวน 11 คน ดังนี้

1. นายแพทย์กลนี ศิริยง

2. นายแพทย์วินัย เทียนกิ่งแก้ว

3. นายแพทย์วีรพงศ์ สกลกิติวัฒน์

4. นางสุวาณี พรพาณิชย์พันธ์

5. นางจรวย อุดมวิทย์

6. นายกฤษณ์ ขันติ

7. นางนงลักษณ์ อุดมตรีทรัพย์

8. นายมาโนช ทองบัว

9. น.ส.จิราภรณ์ ธีรรัตนกุล

10. ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์

11. น.ส.สมทรง ชดช้อย