นโยบายของสหกรณ์


box นโยบายการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ pdf download 
box นโยบายและมาตรฐานกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความเสมอภาค ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ 
   ประจำปี 2561  pdf download 

box นโยบายการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ ประจำปี 2562  pdf download 
box นโยบายการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ ประจำปี 2563  pdf download New
box นโยบายและมาตรฐานกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความเสมอภาค ประจำปี 2563 pdf download New