วันที่ 13 พ.ค. 2567 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. นายสาโรช หนูพงษ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแนวทางในการดำเนินงานซึ่งกันและกัน

KPSCCOOP_670513_01
KPSCCOOP_670513_02
KPSCCOOP_670513_03
KPSCCOOP_670513_04
KPSCCOOP_670513_05
KPSCCOOP_670513_06
KPSCCOOP_670513_07
KPSCCOOP_670513_08
KPSCCOOP_670513_09
KPSCCOOP_670513_10
KPSCCOOP_670513_11
KPSCCOOP_670513_12
KPSCCOOP_670513_13
KPSCCOOP_670513_14
KPSCCOOP_670513_15
KPSCCOOP_670513_16
KPSCCOOP_670513_17
KPSCCOOP_670513_18
KPSCCOOP_670513_19
KPSCCOOP_670513_20
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2