ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 โดยสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิก ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566