บริการเงินฝาก


1. เงินฝากออมทรัพย์ สมาชิกทุกคนต้องมี 1 บัญชี สำหรับรับโอนเงินสวัสดิการจากสหกรณ์
 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.10 ต่อปี
 • ฝากครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 500.- บาท ปรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุก วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
2. เงินฝากเกษียนเปี่ยมสุข
 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 ต่อปี ไม่หักภาษีดอกเบี้ย 
 • ฝากครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000.- บาท ต่อเดือน
 • อายุผู้ฝากต้องไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ และต้องฝากต่อเนื่องจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์
 • ปรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุก วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
 
3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี ไม่หักภาษีดอกเบี้ย
 • ฝากครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 500.- บาท
 • ปรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
 • ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง 
  หากถอนเกินกว่า 1 ครั้งจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการถอนร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน
4. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Super saving
 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี ไม่หักภาษีดอกเบี้ย 
 • ฝากครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 10,000,000.- บาท 
 • ปรับดอกเบี้ยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันสิ้นเดือน
 • ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
  หากถอนเกินกว่า 1 ครั้งจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการถอนร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน
 • ถอนเกิน 5 ล้านบาทต้องแจ้งถอนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
5. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบมีเป้าหมาย 24 เดือน 
 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี ไม่หักภาษีดอกเบี้ย 
 • ฝากขั้นต่ำ 5,000.- บาท แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท/เดือน
 • ฝากเท่ากันทุกเดือนจนครบ 24 เดือนจึงจะถอนได้
 • ถอนก่อนกำหนดไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ปรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุก วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
6. เงินฝากประจำ 12 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี หักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15 
 • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด