วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกระบี่ จ.กระบี่ โดยมี ทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ เป็นประธานดำเนินการประชุม การประชุมครั้งนี้มี นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษา นางสาววรัญญู สะใบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 1 นางสาวสวภัทร คีรีพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ นางอุไรวรรณ ชอบทำกิจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม อีกทั้งมี คณะกรรมการดำเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ซึ่งในการประชุม ได้แถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2563 แก่ผู้แทนสมาชิกได้รับทราบ มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ รวมไปถึงพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี 2564 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ตลอดจนเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 700 คน
S__31703069
S__31703071
S__31703072
S__31703073
S__31703074
S__31703075
S__31703076
S__31703077
S__31703078
S__31703079
S__31703080
S__31703082
S__31703083
S__31703084
S__31703085
S__31703086
S__31703087
S__31703088
S__31703089
S__31703090
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2