วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นเจ้าภาพจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเขาพนม และโรงพยาบาลเกาะพีพี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โดยมีพระราชสุทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายแพทย์สินชัย รองเดชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยได้รับเงินทำบุญในครั้งนี้จำนวน 442,479.- บาท นอกจากจะมีสมาชิกของสหกรณ์เข้าร่วมแล้ว ก็มีบุคคลากรของหน่วยต่างๆ ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้แก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

thumbnail_image0
thumbnail_image1
thumbnail_image2
thumbnail_image3
thumbnail_image4
thumbnail_image5
thumbnail_image6
thumbnail_image7
thumbnail_image8
thumbnail_image9
thumbnail_image10
thumbnail_image12
thumbnail_image13
 
จำนวนที่จะแสดง