วันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 โดยมีทันตแพทย์เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม น.ส.วรัญญู สะใบทอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ และนางวิมลรัตน์ ไสไทย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ทราบอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ บทบาท ภารกิจ และหน้าที่ต่อสหกรณ์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด

KPSC_660519_01
KPSC_660519_02
KPSC_660519_03
KPSC_660519_04
KPSC_660519_05
KPSC_660519_06
KPSC_660519_07
KPSC_660519_08
KPSC_660519_09
KPSC_660519_10
KPSC_660519_11
KPSC_660519_12
KPSC_660519_13
KPSC_660519_14
KPSC_660519_15
KPSC_660519_16
KPSC_660519_17
KPSC_660519_18
KPSC_660519_19
KPSC_660519_20
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 3