วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์จัดโครงการทัศนศึกษาสมาชิก ประจำปี 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์ รวมจำนวน 90 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก และทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหกรณ์และสมาชิก

KPSC_660708_01
KPSC_660708_02
KPSC_660708_03
KPSC_660708_04
KPSC_660708_05
KPSC_660708_06
KPSC_660708_07
KPSC_660708_08
KPSC_660708_09
KPSC_660708_10
KPSC_660708_11
KPSC_660708_12
KPSC_660708_13
KPSC_660708_14
KPSC_660708_15
KPSC_660708_16
KPSC_660708_17
KPSC_660708_18
KPSC_660708_19
KPSC_660708_20
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2