วันที่ 11 ก.ค. 2566 เวลา 15.00 น. นายสมศักดิ์ ทุ่งคาใน ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกระบี่ เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก. เพื่อสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติ ทางการบริหารและการปฏิบัติงานของสหกรณ์

KPSC_660713_01
KPSC_660713_02
KPSC_660713_03
KPSC_660713_04
KPSC_660713_05
KPSC_660713_06
KPSC_660713_07
KPSC_660713_08
KPSC_660713_09
KPSC_660713_10
KPSC_660713_11
KPSC_660713_12
KPSC_660713_13
KPSC_660713_14
KPSC_660713_15
KPSC_660713_16
KPSC_660713_17
KPSC_660713_18
 
จำนวนที่จะแสดง