ขั้นตอนการยื่นกู้เงินกู้สามัญ


ขั้นตอนการยื่นกู้เงินกู้สามัญ
 1. ผู้กู้ตรวจสอบสิทธิ์การกู้เงินกับเจ้าหน้าที่ โดยใช้หลักฐานแสดงการรับ-จ่ายเงินเดือน ประกอบการคำนวณสิทธิ์การกู้เงิน
 2. ผู้กู้เขียนคำขอกู้ สัญญาเงินกู้ สัญญาค้ำประกัน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการกู้ (ลงนามจริงโดยเจ้าตัวทุกฉบับ)
 3. เสนอผู้บังคับบัญชา ลงนามรับรองการกู้เงิน
 4. ผู้กู้ยื่นคำขอกู้ได้ที่สานักงานสหกรณ์ฯ ได้ทุกวันทำการ สำหรับเงินกู้ที่หลังหักเงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และค่าธรรมเนียมแล้วไม่เกิน 200,000.- บาท รับเงินกู้ได้ทุกวันทำการ เว้นวันที่ 1-3 วันทำการแรกของเดือน
 5. ผู้กู้ยื่นคำขอกู้ได้ที่สานักงานสหกรณ์ฯ ได้ทุกวันจันทร์ – อังคาร  สำหรับเงินกู้ที่หลังหักเงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และค่าธรรมเนียมแล้วเกินกว่า 200,000.- บาท รับเงินกู้ได้ทุกวันศุกร์
 6. ในกรณีมีหนี้เก่าต้องการจะกู้ซ้ำ ต้องส่งชาระหนี้เก่ามาแล้วอย่างน้อย 6 งวดเดือน
 7. หลังจากหักเงินกู้และค่าใช้จ่ายแล้วต้องมีเงินคงเหลืออย่างน้อยร้อยละ 15 ของเงินเดือน
 8.  สมาชิกผู้กู้ควรติดต่อด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
 เอกสารประกอบการยื่นกู้เงินกู้สามัญ 
 1. คำขอกู้เงินสามัญที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้กู้และผู้ค้าประกัน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้กู้และผู้ค้าประกัน
 4. สำเนาสมุดธนาคารที่จะให้โอนเงินเข้าของผู้กู้ ได้แก่ ธ.กรุงไทย หรือบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรุณาปรับปรุง ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพื่อความรวดเร็วในการโอนเงิน)
 5. หลักฐานตัวจริงแสดงการรับ-จ่ายเงินเดือน จากต้นสังกัด หรือสำเนาโดยเจ้าหน้าที่การเงินรับรองสด (โดยระบุหน่วยงานต้นสังกัด พร้อม ชื่อ-สกุล ของเจ้าหน้าที่การเงิน พร้อมตราประทับหน่วยงาน)
 6. กรณีข้าราชการบำนาญ หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ statement บัญชีที่รับเงินบำนาญย้อนหลัง 3 เดือน
 7. กรณีพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต้องหนังสือรับรองประวัติการทำงาน จากหน่วยงานต้นสังกัด
 8. กรณีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขต้องมีหนังสือยินยอมและร้องขอให้หักเงินส่งสหกรณ์จากผู้กู้ และหน่วยงานต้นสังกัด