ภาพกิจกรรม
การตรวจรับงานจ้างเหมาตกแต่งภายในงวดแรกการตรวจรับงานจ้างเหมาตกแต่งภายในงวดแรก (19)
กิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555 เวลา 08.30-14.00 น.กิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จก. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555 เวลา 08.30-14.00 น. (61)
กิจกรรมงานเลี้ยงกิจกรรมงานเลี้ยง"สายใจสัมพันธ์ สานฝัน สอ.สธ.กบ." ครั้งที่2/2554 เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 18.30 - 22.00 น. (30)
กิจกรรมการไปออกหน่วยให้บริการสมาชิกที่ รพ.เกาะลันตา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ระหว่างเวลา  08.30-12.00 น.กิจกรรมการไปออกหน่วยให้บริการสมาชิกที่ รพ.เกาะลันตา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. (17)
กิจกรรมการไปออกหน่วยให้บริการสมาชิกรับฝากเงินและบริการต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลเหนือคลอง ในวันที่ 17  ตุลาคม 2554กิจกรรมการไปออกหน่วยให้บริการสมาชิกรับฝากเงินและบริการต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลเหนือคลอง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2554 (7)
กิจกรรมการไปออกหน่วยให้บริการรับฝากเงินและบริการที่โรงพยาบาลคลองท่อม ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น.กิจกรรมการไปออกหน่วยให้บริการรับฝากเงินและบริการที่โรงพยาบาลคลองท่อม ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. (9)
วันที่ 7 ตุลาคม 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้ไปออกหน่วยที่โรงพยาบาลลำทับวันที่ 7 ตุลาคม 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้ไปออกหน่วยที่โรงพยาบาลลำทับ (10)
กิจกรรมออกหน่วยบริการสมาชิกที่ รพ.เขาพนม‏กิจกรรมออกหน่วยบริการสมาชิกที่ รพ.เขาพนม‏ (4)
กิจกรรมการออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลปลายพระยา วันที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 08.30-12.00 น.กิจกรรมการออกหน่วยให้บริการสมาชิก ณ โรงพยาบาลปลายพระยา วันที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 08.30-12.00 น. (8)
กิจกรรมการไปออกหน่วยให้บริการแก่สมาชิกและรับฝากเงินกับสมาชิก ณ โรงพยาบาลอ่าวลึก วันที่ 9 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น.กิจกรรมการไปออกหน่วยให้บริการแก่สมาชิกและรับฝากเงินกับสมาชิก ณ โรงพยาบาลอ่าวลึก วันที่ 9 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. (6)
กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรการจัดดอกไม้สด ระหว่างวันที่ 27-28 ส.ค. 54กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรการจัดดอกไม้สด ระหว่างวันที่ 27-28 ส.ค. 54 (52)
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2554กิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2554 (41)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด สหกรณ์  ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (16)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 นายกฤษณ์ ขันติ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้  มีการมอบเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 นายกฤษณ์ ขันติ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ได้ มีการมอบเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (5)
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจทารก ให้กับโรงพยาบาลกระบี่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจทารก ให้กับโรงพยาบาลกระบี่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554 (15)